Kotva
Aktuality
 
 
PF

 
 
Mapa webu
A
A
A

Dětský domov - onás

Vloženo: 3.3.2014 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 23120x | Zatím neupraveno

Dětský domov v Dlažkovicích je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže. Kapacita zařízení je 64 dětí, které žijí v 8 bytových jednotkách po 8 dětech. V každém bytě je obývací pokoj, 3-4 ložnice, kuchyňka, sociální zařízení. Děti v DD využívají tělocvičnu, venkovní bazén, dětské, sportovní hřiště a rozsáhlý park. O děti se stará celkem 15 tet, 1 strýc a 6 pracovnic sociální péče.

Provoz DD je nepřetržitý.

Do domova jsou přijímány děti ve věku od 3 – 18 let (případně do ukončení přípravy na povolání). Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, předběžným opatřením nebo přijatých na žádost rodičů se souhlasem příslušného odboru péče o dítě – jedná se zpravidla o děti, které nemají závažné poruchy chování.

Povinností DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti.

 

S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Neméně důležité je

předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Děti jsou do zařízení přijímány na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžného opatření, se souhlasem dětského diagnostického ústavu.

Pobyt v DD je ukončen v těchto případech:

 • pokud soud zruší ústavní výchovu
 • dosáhne-lil dítě zletilosti a nechce dobrovolně zůstat v zařízení do ukončení přípravy na povolání
 • po dovršení 19 let při prodloužené ústavní výchově
 • nabytím právní moci při osvojení nebo pěstounské péči
 • po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření, jestliže nebylo před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé

Dětem, kteří jsou v DD umístěny, je poskytováno v plné míře zaopatření :

 • stravování, ubytování a ošacení,
 • učební potřeby a pomůcky,
 • úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
 • úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
 • kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
 • úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

 

Dále mohou být podle rozhodnutí ředitele hrazeny také:

 •  náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
 •  potřeby pro využití volného času a rekreaci,
 •  náklady na soutěžní akce, rekreace,
 •  náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.